SpellChecker.net

How Do You Spell 18 HYDROXY 11 DESOXYCORTICOSTERONE?

Correct spelling for the English word "18 Hydroxy 11 Desoxycorticosterone" is [ˈe͡ɪtiːn hˈa͡ɪdɹɒksi ɪlˈɛvən dɪsˌɒksɪkˌɔːtɪkˈɒstəɹˌə͡ʊn], [ˈe‍ɪtiːn hˈa‍ɪdɹɒksi ɪlˈɛvən dɪsˌɒksɪkˌɔːtɪkˈɒstəɹˌə‍ʊn], [ˈeɪ_t_iː_n h_ˈaɪ_d_ɹ_ɒ_k_s_i_ ɪ_l_ˈɛ_v_ə_n d_ɪ_s_ˌɒ_k_s_ɪ_k_ˌɔː_t_ɪ_k_ˈɒ_s_t_ə_ɹ_ˌəʊ_n] (IPA phonetic alphabet).

X