SpellChecker.net

How Do You Spell 2 ((CYCLOHEXYLHYDROXYPHENYLACETYL)OXY) N,N DIETHYL N METHYLETHANAMINIUM?

Correct spelling for the English word "2 ((Cyclohexylhydroxyphenylacetyl)oxy) N,N diethyl N methylethanaminium" is [tˈuː sˈa͡ɪklə͡ʊhˌɛksɪlhˌa͡ɪdɹəksɪfˌiːna͡ɪlˌasɪtˌa͡ɪl ˈɒksi ˈɛn ˈɛn dˈa͡ɪ͡əθa͡ɪl ˈɛn mˌiːθa͡ɪlθˌanɐmˈɪni͡əm], [tˈuː sˈa‍ɪklə‍ʊhˌɛksɪlhˌa‍ɪdɹəksɪfˌiːna‍ɪlˌasɪtˌa‍ɪl ˈɒksi ˈɛn ˈɛn dˈa‍ɪ‍əθa‍ɪl ˈɛn mˌiːθa‍ɪlθˌanɐmˈɪni‍əm], [t_ˈuː__ s_ˈaɪ_k_l_əʊ_h_ˌɛ_k_s_ɪ_l_h_ˌaɪ_d_ɹ_ə_k_s_ɪ_f_ˌiː_n_aɪ_l_ˌa_s_ɪ_t_ˌaɪ_l__ ˈɒ_k_s_i__ ˈɛ_n ˈɛ_n d_ˈaɪə_θ_aɪ_l ˈɛ_n m_ˌiː_θ_aɪ_l_θ_ˌa_n_ɐ_m_ˈɪ_n_iə_m]] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents

X