How Do You Spell 201.2?

Correct spelling for the English word "201.2" is [tˈuːhˈʌndɹədən wˈɒn pɔ͡ɪnt tˈuː], [tˈuːhˈʌndɹədən wˈɒn pɔ‍ɪnt tˈuː], [t_ˈuː_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n w_ˈɒ_n p_ɔɪ_n_t t_ˈuː] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents

X