How Do You Spell 2010 FIBA WORLD CHAMPIONSHIP?

Correct spelling for the English word "2010 fiba world championship" is [tˈuː θˈa͡ʊzənd ən tˈɛn fˈiːbə wˈɜːld t͡ʃˈampi͡ənʃˌɪp], [tˈuː θˈa‍ʊzənd ən tˈɛn fˈiːbə wˈɜːld t‍ʃˈampi‍ənʃˌɪp], [t_ˈuː θ_ˈaʊ_z_ə_n_d ə_n t_ˈɛ_n f_ˈiː_b_ə w_ˈɜː_l_d tʃ_ˈa_m_p_iə_n_ʃ_ˌɪ_p] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents

X