How Do You Spell ADDING ONE'S NAME TO?

Correct spelling for the English word "adding one's name to" is [ˈadɪŋ wˈɒnz nˈe͡ɪm tuː], [ˈadɪŋ wˈɒnz nˈe‍ɪm tuː], [ˈa_d_ɪ_ŋ w_ˈɒ_n_z n_ˈeɪ_m t_uː] (IPA phonetic alphabet).

X