How Do You Spell ADDING TO PAYROLL?

Correct spelling for the English word "adding to payroll" is [ˈadɪŋ tə pˈe͡ɪɹə͡ʊl], [ˈadɪŋ tə pˈe‍ɪɹə‍ʊl], [ˈa_d_ɪ_ŋ t_ə p_ˈeɪ_ɹ_əʊ_l] (IPA phonetic alphabet).

X