How Do You Spell ADVANCED CERTIFICATE CRAFT-METAL FABRICATION (MAJOR)?

Correct spelling for the English word "Advanced Certificate Craft-Metal Fabrication (Major)" is [ɐdvˈanst sətˈɪfɪkət kɹˈaftmˈɛtə͡l fˌabɹɪkˈe͡ɪʃən mˈe͡ɪd͡ʒə], [ɐdvˈanst sətˈɪfɪkət kɹˈaftmˈɛtə‍l fˌabɹɪkˈe‍ɪʃən mˈe‍ɪd‍ʒə], [ɐ_d_v_ˈa_n_s_t s_ə_t_ˈɪ_f_ɪ_k_ə_t k_ɹ_ˈa_f_t_m_ˈɛ_t_əl f_ˌa_b_ɹ_ɪ_k_ˈeɪ_ʃ_ə_n__ m_ˈeɪ_dʒ_ə] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents