How Do You Spell AIR-CONDITIONING SYSTEM?

Correct spelling for the English word "air-conditioning system" is [ˈe͡əkəndˈɪʃənɪŋ sˈɪstəm], [ˈe‍əkəndˈɪʃənɪŋ sˈɪstəm], [ˈeə_k_ə_n_d_ˈɪ_ʃ_ə_n_ɪ_ŋ s_ˈɪ_s_t_ə_m] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents

X