How Do You Spell ALLOWING TO GO?

Correct spelling for the English word "allowing to go" is [ɐlˈa͡ʊɪŋ tə ɡˈə͡ʊ], [ɐlˈa‍ʊɪŋ tə ɡˈə‍ʊ], [ɐ_l_ˈaʊ_ɪ_ŋ t_ə ɡ_ˈəʊ] (IPA phonetic alphabet).

X