SpellChecker.net

How Do You Spell AMNESTY?

Correct spelling for the English word "amnesty" is [ˈamnəsti], [ˈamnəsti], [ˈa_m_n_ə_s_t_i] (IPA phonetic alphabet).

Similar spelling words for AMNESTY

Plural form of AMNESTY is AMNESTIES

227 words made out of letters AMNESTY

3 letters

 • net,
 • sat,
 • sea,
 • yes,
 • esm,
 • yet,
 • ent,
 • ten,
 • mat,
 • sty,
 • est,
 • set,
 • ans,
 • ant,
 • mya,
 • mes,
 • men,
 • mst,
 • ney,
 • yam,
 • syn,
 • sym,
 • ate,
 • tea,
 • say,
 • stm,
 • ane,
 • eta,
 • eat,
 • nay,
 • may,
 • tay,
 • sen,
 • tam,
 • atm,
 • any,
 • yea,
 • yen,
 • sam,
 • tan,
 • man.

4 letters

 • neys,
 • tyne,
 • smay,
 • amen,
 • tnsm,
 • tsen,
 • aney,
 • east,
 • tays,
 • ayts,
 • metn,
 • smen,
 • styn,
 • tean,
 • mate,
 • neat,
 • sayn,
 • matn,
 • stem,
 • etna,
 • myna,
 • sany,
 • tame,
 • maen,
 • mane,
 • tyas,
 • amys,
 • nest,
 • nast,
 • eyam,
 • ynet,
 • snye,
 • seta,
 • mysa,
 • sant,
 • name,
 • sent,
 • seam,
 • meyn,
 • myat,
 • naty,
 • same,
 • mesa,
 • team,
 • seat,
 • esna,
 • nyse,
 • naye,
 • ante,
 • yant,
 • nyet,
 • nyte,
 • eyas,
 • meat,
 • tany,
 • emys,
 • stay,
 • etsy,
 • nets,
 • sate,
 • yeta,
 • stye,
 • teny,
 • mast,
 • mays,
 • yane,
 • seay,
 • seya,
 • tyes,
 • esty,
 • anem,
 • easy,
 • yams,
 • eats,
 • enys,
 • yeas,
 • mean,
 • many,
 • tsay,
 • meta,
 • ayte,
 • sane,
 • yens,
 • syen.

5 letters

 • yenta,
 • meany,
 • samyn,
 • taney,
 • maynt,
 • sytem,
 • mante,
 • steyn,
 • menya,
 • neamt,
 • manet,
 • namys,
 • seamy,
 • senat,
 • tansy,
 • eyman,
 • seman,
 • meats,
 • asyet,
 • neyts,
 • maney,
 • ansem,
 • yeast,
 • yanes,
 • ensay,
 • mynas,
 • sayne,
 • temsa,
 • manse,
 • manes,
 • names,
 • mayen,
 • styme,
 • asten,
 • eytan,
 • matey,
 • senta,
 • mesan,
 • antes,
 • etnas,
 • tames,
 • samet,
 • steny,
 • ansty,
 • yeats,
 • tymes,
 • yasen,
 • stena,
 • santy,
 • samen,
 • teays,
 • samye,
 • aymen,
 • meant,
 • etyma,
 • netas,
 • nesty,
 • tesna,
 • semna,
 • seyam,
 • masen,
 • antsy,
 • yeans,
 • meaty,
 • meynt,
 • tensa,
 • senay,
 • tamen,
 • netam,
 • mates,
 • sanem,
 • amens,
 • teams,
 • manty,
 • styne,
 • synta,
 • nates,
 • metsa,
 • nasty,
 • menta,
 • mayte,
 • saety,
 • entsy,
 • metan,
 • nyets,
 • estan,
 • steam,
 • menas,
 • mayst,
 • means,
 • aynes,
 • nyame,
 • aytes,
 • temas,
 • mensa,
 • masey,
 • smena,
 • ament,
 • tynes.

6 letters

 • mantes,
 • steamy,
 • stamen.

Conjugate verb Amnesty

CONDITIONAL PERFECT

I would have amnestied
you would have amnestied
he/she/it would have amnestied
we would have amnestied
they would have amnestied
I would have amnesty
you would have amnesty
he/she/it would have amnesty
we would have amnesty
they would have amnesty

CONDITIONAL PERFECT PROGRESSIVE

I would have been amnestying
you would have been amnestying
he/she/it would have been amnestying
we would have been amnestying
they would have been amnestying

CONDITIONAL PRESENT

I would amnesty
you would amnesty
he/she/it would amnesty
we would amnesty
they would amnesty

CONDITIONAL PRESENT PROGRESSIVE

I would be amnestying
you would be amnestying
he/she/it would be amnestying
we would be amnestying
they would be amnestying

FUTURE

I will amnesty
you will amnesty
he/she/it will amnesty
we will amnesty
they will amnesty

FUTURE CONTINUOUS

I will be amnestying
you will be amnestying
he/she/it will be amnestying
we will be amnestying
they will be amnestying

FUTURE PERFECT

I will have amnestied
you will have amnestied
he/she/it will have amnestied
we will have amnestied
they will have amnestied

FUTURE PERFECT CONTINUOUS

I will have been amnestying
you will have been amnestying
he/she/it will have been amnestying
we will have been amnestying
they will have been amnestying

IMPERATIVE

you amnesty
we let´s amnesty

NONFINITE VERB FORMS

to amnesty

PAST CONTINUOUS

I was amnestying
you were amnestying
he/she/it was amnestying
we were amnestying
they were amnestying

PAST PARTICIPLE

amnestied

PAST PERFECT

I had amnestied
you had amnestied
he/she/it had amnestied
we had amnestied
they had amnestied

PAST PERFECT CONTINUOUS

I had been amnestying
you had been amnestying
he/she/it had been amnestying
we had been amnestying
they had been amnestying

PRESENT

I amnesty
you amnesty
he/she/it amnesties
we amnesty
they amnesty

PRESENT CONTINUOUS

I am amnestying
you are amnestying
he/she/it is amnestying
we are amnestying
they are amnestying

PRESENT PARTICIPLE

amnestying

PRESENT PERFECT

I have amnestied
you have amnestied
he/she/it has amnestied
we have amnestied
they have amnestied

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

I have been amnestying
you have been amnestying
he/she/it has been amnestying
we have been amnestying
they have been amnestying

PRESENT SUBJUNCTIVE

he/she/it amnesty

SIMPLE PAST

I amnestied
you amnestied
he/she/it amnestied
we amnestied
they amnestied

Infographic

Share this Image
Add the infographic to your website:
X