How Do You Spell BE A COMPONENT?

Correct spelling for the English word "be a component" is [biː ɐ kəmpˈə͡ʊnənt], [biː ɐ kəmpˈə‍ʊnənt], [b_iː_ ɐ k_ə_m_p_ˈəʊ_n_ə_n_t] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents