How Do You Spell BEING A COMPONENT?

Correct spelling for the English word "being a component" is [bˌiːɪŋ ɐ kəmpˈə͡ʊnənt], [bˌiːɪŋ ɐ kəmpˈə‍ʊnənt], [b_ˌiː__ɪ_ŋ ɐ k_ə_m_p_ˈəʊ_n_ə_n_t] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents