SpellChecker.net

How Do You Spell CONJOINED OR CONJOINT TENDON?

Correct spelling for the English word "conjoined or conjoint tendon" is [kənd͡ʒˈɔ͡ɪnd ɔː kənd͡ʒˈɔ͡ɪnt tˈɛndən], [kənd‍ʒˈɔ‍ɪnd ɔː kənd‍ʒˈɔ‍ɪnt tˈɛndən], [k_ə_n_dʒ_ˈɔɪ_n_d ɔː k_ə_n_dʒ_ˈɔɪ_n_t t_ˈɛ_n_d_ə_n] (IPA phonetic alphabet).

bio_ep_close
X