How Do You Spell CUTS TO THE BONE?

Correct spelling for the English word "cuts to the bone" is [kˈʌts tə ðə bˈə͡ʊn], [kˈʌts tə ðə bˈə‍ʊn], [k_ˈʌ_t_s t_ə ð_ə b_ˈəʊ_n] (IPA phonetic alphabet).

X