How Do You Spell ELSA LANCHESTER?

Correct spelling for the English word "Elsa Lanchester" is [ˈɛlsə lˈant͡ʃɛstə], [ˈɛlsə lˈant‍ʃɛstə], [ˈɛ_l_s_ə l_ˈa_n_tʃ_ɛ_s_t_ə] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents

X