How Do You Spell EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION (EEOC)?

Correct spelling for the English word "Equal Employment Opportunity Commission (EEOC)" is [ˈiːkwə͡l ɛmplˈɔ͡ɪmənt ɒpətjˈuːnɪti kəmˈɪʃən ˈiːɒk], [ˈiːkwə‍l ɛmplˈɔ‍ɪmənt ɒpətjˈuːnɪti kəmˈɪʃən ˈiːɒk], [ˈiː_k_w_əl ɛ_m_p_l_ˈɔɪ_m_ə_n_t ɒ_p_ə_t_j_ˈuː_n_ɪ_t_i k_ə_m_ˈɪ_ʃ_ə_n__ ˈiː__ɒ_k] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents