How Do You Spell EQUALIZING DIVIDEND?

Correct spelling for the English word "equalizing dividend" is [ˈiːkwə͡lˌa͡ɪzɪŋ dˈɪvɪdənd], [ˈiːkwə‍lˌa‍ɪzɪŋ dˈɪvɪdənd], [ˈiː_k_w_əl_ˌaɪ_z_ɪ_ŋ d_ˈɪ_v_ɪ_d_ə_n_d] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents