SpellChecker.net

How Do You Spell GIEDION LANGER SYNDROME?

Correct spelling for the English word "Giedion Langer Syndrome" is [d͡ʒˈiːdi͡ən lˈaŋɡə sˈɪndɹə͡ʊm], [d‍ʒˈiːdi‍ən lˈaŋɡə sˈɪndɹə‍ʊm], [dʒ_ˈiː_d_iə_n l_ˈa_ŋ_ɡ_ə s_ˈɪ_n_d_ɹ_əʊ_m] (IPA phonetic alphabet).

Similar spelling word for GIEDION LANGER SYNDROME

X