SpellChecker.net

How Do You Spell HEGIRA CALENDAR?

Correct spelling for the English word "Hegira calendar" is [hɛd͡ʒˈi͡əɹə kˈaləndə], [hɛd‍ʒˈi‍əɹə kˈaləndə], [h_ɛ_dʒ_ˈiə_ɹ_ə k_ˈa_l_ə_n_d_ə] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents

Plural form of HEGIRA CALENDAR is HEGIRA CALENDARS

X