SpellChecker.net

How Do You Spell HUNERMANN CONRADI SYNDROME?

Correct spelling for the English word "Hunermann Conradi Syndrome" is [hjˈuːnəmˌan kənɹˈadɪ sˈɪndɹə͡ʊm], [hjˈuːnəmˌan kənɹˈadɪ sˈɪndɹə‍ʊm], [h_j_ˈuː_n_ə_m_ˌa_n k_ə_n_ɹ_ˈa_d_ɪ s_ˈɪ_n_d_ɹ_əʊ_m]] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents

X