How Do You Spell IL 1 BETA CONVERTASE?

Correct spelling for the English word "IL 1 beta Convertase" is [ˌa͡ɪˈɛl wˈɒn bˈiːtə kənvˈɜːte͡ɪs], [ˌa‍ɪˈɛl wˈɒn bˈiːtə kənvˈɜːte‍ɪs], [ˌaɪ_ˈɛ_l w_ˈɒ_n b_ˈiː_t_ə k_ə_n_v_ˈɜː_t_eɪ_s] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents

X