How Do You Spell IL 1 BETA CONVERTING ENZYME?

Correct spelling for the English word "IL 1 beta Converting Enzyme" is [ˌa͡ɪˈɛl wˈɒn bˈiːtə kənvˈɜːtɪŋ ˈɛnza͡ɪm], [ˌa‍ɪˈɛl wˈɒn bˈiːtə kənvˈɜːtɪŋ ˈɛnza‍ɪm], [ˌaɪ_ˈɛ_l w_ˈɒ_n b_ˈiː_t_ə k_ə_n_v_ˈɜː_t_ɪ_ŋ ˈɛ_n_z_aɪ_m] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents

X