How Do You Spell INHERITED SPINOCEREBELLAR DEGENERATIONS?

Correct spelling for the English word "Inherited Spinocerebellar Degenerations" is [ɪnhˈɛɹɪtɪd spˈɪnə͡ʊsɹˌɛbɛlə dɪd͡ʒˌɛnəɹˈe͡ɪʃənz], [ɪnhˈɛɹɪtɪd spˈɪnə‍ʊsɹˌɛbɛlə dɪd‍ʒˌɛnəɹˈe‍ɪʃənz], [ɪ_n_h_ˈɛ_ɹ_ɪ_t_ɪ_d s_p_ˈɪ_n_əʊ_s_ɹ_ˌɛ_b_ɛ_l_ə d_ɪ_dʒ_ˌɛ_n_ə_ɹ_ˈeɪ_ʃ_ə_n_z] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents