SpellChecker.net

How Do You Spell INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF SRI LANKA?

Correct spelling for the English word "institute of chartered accountants of sri lanka" is [ˈɪnstɪtjˌuːt ɒv t͡ʃˈɑːtəd ɐkˈa͡ʊntənts ɒv sɹˌiː lˈaŋkə], [ˈɪnstɪtjˌuːt ɒv t‍ʃˈɑːtəd ɐkˈa‍ʊntənts ɒv sɹˌiː lˈaŋkə], [ˈɪ_n_s_t_ɪ_t_j_ˌuː_t ɒ_v tʃ_ˈɑː_t_ə_d ɐ_k_ˈaʊ_n_t_ə_n_t_s ɒ_v s_ɹ_ˌiː l_ˈa_ŋ_k_ə] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents

X