How Do You Spell INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION?

Correct spelling for the English word "inter-american tropical tuna commission" is [ɪntˈɜːɹɐmˈɛɹɪkən tɹˈɒpɪkə͡l tjˈuːnə kəmˈɪʃən], [ɪntˈɜːɹɐmˈɛɹɪkən tɹˈɒpɪkə‍l tjˈuːnə kəmˈɪʃən], [ɪ_n_t_ˈɜː_ɹ_ɐ_m_ˈɛ_ɹ_ɪ_k_ə_n t_ɹ_ˈɒ_p_ɪ_k_əl t_j_ˈuː_n_ə k_ə_m_ˈɪ_ʃ_ə_n] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents

X