How Do You Spell IRIS GERMANICA FLORENTINA?

Correct spelling for the English word "Iris Germanica Florentina" is [ˈa͡ɪɹɪs d͡ʒɜːmˈanɪkə flˌɒɹɪntˈiːnə], [ˈa‍ɪɹɪs d‍ʒɜːmˈanɪkə flˌɒɹɪntˈiːnə], [ˈaɪ_ɹ_ɪ_s dʒ_ɜː_m_ˈa_n_ɪ_k_ə f_l_ˌɒ_ɹ_ɪ_n_t_ˈiː_n_ə] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents