SpellChecker.net

How Do You Spell KAI?

Correct spelling for the English word "Kai" is [k_ˈaɪ], [kˈa͡ɪ], [kˈa‍ɪ]] (IPA phonetic alphabet).

Click here to check the spelling and grammar

Anagrams of KAI

3 letters

 • kai.

2 letters

Common Misspellings for KAI

Below is the list of 20 misspellings for the word "kai".

 • koai
 • kai9
 • ka9
 • kaeye
 • ikai
 • ka8
 • ka8i
 • kaqi
 • lkai
 • kaaye
 • kzai
 • Kci
 • kzi
 • kazi
 • jkai
 • k ai
 • kaiu
 • kai8
 • ka9i
 • kjai

Similar spelling words for KAI

Usage Examples for KAI

 1. " That, indeed, is worthy of our thought," confessed Kai Lung. - "Kai Lung's Golden Hours" by Ernest Bramah Commentator: Hilaire Belloc
 2. Kai made her innocent face. - "Michelangelo's Shoulder" by John Moncure Wetterau

What does Kai stand for?

Abbreviation KAI means:

 1. Katolicka Agencja Informacyjna
 2. Kaieteur, Kaieteur, Guyana
X