How Do You Spell KNEE?

The word "knee" is spelled with a double "e" and pronounced /niː/. The first sound is a voiced velar nasal /n/, followed by a long vowel /iː/. The final sound is silent, but it indicates that the vowel is pronounced long. The spelling of "knee" is indicative of the Great Vowel Shift that occurred in English language history, during which long vowels were pronounced differently than they are today. Despite its unusual spelling, "knee" is a commonly used word in the English language to refer to the joint connecting the thigh and lower leg.

Top Common Misspellings for KNEE *

* The statistics data for these misspellings percentages are collected from over 15,411,110 spell check sessions on www.spellchecker.net from Jan 2010 - Jun 2012.

Other Common Misspellings for KNEE

Similar spelling words for KNEE

 • NEO-PI-R,
 • NWYO,
 • NUAI,
 • GN8,
 • HGN,
 • WWUN,
 • NEII,
 • Naya,
 • WWNH,
 • NIEO,
 • 7N1,
 • Nye,
 • NAHHHI,
 • NAIEA,
 • XTW-NEW,
 • NIAAA,
 • Noway,
 • NHE-2,
 • NEAA,
 • PN6,
 • NIH10567,
 • NEU,
 • NAOE,
 • N2O,
 • 3N0,
 • N2O4,
 • 7N8,
 • WNIU,
 • new,
 • NAWAU,
 • NHA,
 • 06N,
 • NOIA,
 • 91N,
 • NWAI,
 • KNEO,
 • WNHE,
 • Nyah,
 • HNAI,
 • NAIAA,
 • WNUY,
 • NIUE,
 • WWWN,
 • WNYH,
 • 0N1,
 • NAIIA,
 • NY12,
 • NUOA,
 • PNH,
 • NEEO,
 • 08N,
 • NY6,9,
 • NAHHH,
 • NWOI,
 • 12N,
 • GNN,
 • PNI-R,
 • NAHW,
 • 0N4,
 • 29N,
 • NNII,
 • N2HO4,
 • 3WN3,
 • NI-NIO,
 • HNHE2,
 • Noie,
 • NAUI,
 • NO3,
 • NIAO,
 • NWH,
 • NIEE,
 • IPTC-NAA,
 • 4N1,
 • HNWI,
 • NAOA,
 • GNEO,
 • NIIA,
 • NUEA,
 • NYU-MCG,
 • PNO,
 • 43N,
 • gnu,
 • NHOH,
 • NOO,
 • 2N2,
 • WNIA,
 • WJNW,
 • PNOIS,
 • LD-NEYA,
 • HNA-2A,
 • KNUW,
 • NWI,
 • WNNY,
 • NAOH,
 • NYO,
 • NIIW,
 • knees,
 • WJN-2,
 • PNNA,
 • 5N1,
 • nne,
 • N58,
 • know,
 • KNH,
 • noah,
 • 8N8,
 • 6N4,
 • 38N,
 • KNOU,
 • 85N,
 • 1N3,
 • NAOU,
 • NWHA,
 • 58N,
 • 70N,
 • 1N5,
 • ASD(NII),
 • 7N2,
 • 09N,
 • PNA,
 • IS-NNI,
 • 21N,
 • NAYY,
 • PN5,
 • GNNO,
 • 8N4,
 • 2N5,
 • NHW,
 • PN15,
 • HHHN,
 • NAAE,
 • 8N0,
 • Nya,
 • KNN,
 • NIAI,
 • WWNY,
 • 5N9,
 • NUAAW,
 • LANE-NNI,
 • KNU,
 • NHEI,
 • N2H4,
 • NWY,
 • NH4,
 • WNY,
 • PNU,
 • NUY,
 • NEWEA,
 • HJN,
 • KNI,
 • NH3,
 • 4N0,
 • WNA,
 • WNUE,
 • NAAIA,
 • GNII,
 • NEEE,
 • NIH-CPSI,
 • 2N7,
 • 23N,
 • NEA-BC,
 • GNI,
 • 69N,
 • NOAA-NIC,
 • new-made,
 • 19N,
 • 46N,
 • NO2,
 • NHU,
 • NEWWA,
 • NHI,
 • 28N,
 • NAIE,
 • NYAU,
 • NY6,10,
 • CIS-PNA,
 • 5N8,
 • NNI-I,
 • GNA,
 • KNWY,
 • NN1,
 • NNWW,
 • NEWH,
 • NY9,
 • NHY,
 • HNA,
 • NUE,
 • Noyau,
 • CLTA-GNY,
 • NEEA,
 • 4N8,
 • HHN,
 • 74N,
 • 3N5,
 • Nwoye,
 • WSSU-NAA,
 • GNH,
 • WNIW,
 • NHE2,
 • PNN,
 • HNW,
 • PN3,
 • NWW,
 • CHO/NAA,
 • NYOW,
 • NAEE,
 • KNY,
 • NEAIS,
 • KNOE,
 • NEH,
 • WNHI,
 • NIA10242,
 • NHO,
 • KNA,
 • WWON,
 • WNH,
 • NAA,
 • NNOA,
 • N64,
 • 0N0,
 • NIA/NIH,
 • NNO,
 • GNIE,
 • NYEA,
 • NOIS,
 • 6N6,
 • PNAA,
 • WNWO,
 • 3N7,
 • NNA,
 • NIH2,
 • NAWHO,
 • NAI,
 • HNaO,
 • NOOE,
 • KNWU,
 • NAWE,
 • PN205033,
 • NAII,
 • NNH,
 • 5NN,
 • NE2H,
 • KNII,
 • NUA,
 • NUW,
 • NIAW,
 • KNWH,
 • WWNO,
 • HNI,
 • NAEH,
 • NWU,
 • Span-new,
 • NOAA/ERL,
 • 4WN,
 • H2N-NH2,
 • WWIN,
 • NNEA,
 • NOAA/NDC,
 • 44N,
 • NUU,
 • WNIO,
 • 1N4,
 • NAWA,
 • NH2-NH2,
 • WNNA,
 • WNYI,
 • KNWO,
 • NWWA,
 • HNIW,
 • PN4,
 • NHE1,
 • NIEI,
 • NHEA,
 • Noier,
 • GNEI,
 • NIO-ZRO2,
 • NHWU,
 • QRR-NWE,
 • WNII,
 • NEHW,
 • PNY,
 • KNEA,
 • NAWI,
 • WWYN,
 • ney,
 • NHHEY,
 • now,
 • NAEW,
 • 92N,
 • NAIIO,
 • 5N5,
 • Knew,
 • 7N3,
 • WJNA,
 • NWO,
 • NWIU,
 • NAIAW,
 • GNY,
 • HWN,
 • NAAA,
 • 7N0,
 • NIW,
 • 9N1,
 • NOI,
 • NAEI,
 • HHIN,
 • W40AN,
 • PN14,
 • 1N1,
 • PO-PNA,
 • PNI,
 • NNI,
 • 71N,
 • kneel,
 • NWOO,
 • OASD-NII,
 • NAOOA,
 • 8N2,
 • WNAH,
 • WNYE,
 • NOH,
 • 9N2,
 • 2N6,
 • GNNU,
 • NNU,
 • PN2,
 • NOEU,
 • ISBP&PNI,
 • NHIA,
 • NAAU,
 • NAHH,
 • WWN,
 • GNE,
 • NWOA,
 • 7N7,
 • WNU,
 • NIAEA,
 • HWEN,
 • NHE-1,
 • 39N,
 • gnaw,
 • WNEO,
 • NAAEE,
 • Noe,
 • WNHW,
 • Gnew,
 • know-all,
 • NAEW&CS,
 • KN1,
 • WNYW,
 • NUAW,
 • 7N4,
 • NYAA,
 • NOOH,
 • N86,
 • NNOEU,
 • nnw,
 • PNWU,
 • NYH-Q,
 • 5N3,
 • PNN2,
 • Knoa,
 • NAUA,
 • 3N6,
 • neigh,
 • know-how,
 • 07N,
 • NIIE,
 • PNWA,
 • GNW,
 • 14N,
 • 4N4,
 • NHH,
 • NN2,
 • NUAA,
 • NOAO,
 • WNWI,
 • PNNW,
 • NWAA,
 • WNUA,
 • PNO/WS,
 • 6N9,
 • NIE,
 • 3N8,
 • WNNE,
 • 47N,
 • 99N,
 • HNAA,
 • NWE,
 • NHAI,
 • 1N2,
 • NII,
 • WNIH,
 • NHIAA,
 • Knaw,
 • 4N7,
 • NEI-AF,
 • NA24,
 • NIWA,
 • Nia,
 • 79N,
 • PNW,
 • NEUI,
 • HE/N2O,
 • Niah,
 • NAW,
 • NAUW,
 • 0N5,
 • GNAA,
 • NNY,
 • Fire-new,
 • PNWW,
 • nigh,
 • WWHN,
 • WNOO,
 • NOII,
 • KNUI,
 • 80N,
 • NAOO,
 • 8N1,
 • UK-NII,
 • Noa,
 • WNHO,
 • NIAA,
 • PN10,
 • PNE,
 • NOAA,
 • nay,
 • NIER,
 • HNE,
 • NOWY,
 • PN7,
 • Naia,
 • KNWA,
 • NNIU,
 • NAA/CR,
 • NAIH,
 • WNWA,
 • 9N3,
 • WNEA,
 • OECD/NIA,
 • 6N7,
 • ETB-NOE,
 • NIII,
 • NA274,
 • U-NII,
 • NEWI,
 • NUI,
 • NIU,
 • PN205034,
 • NYO&W,
 • Kneed,
 • NIY,
 • NIH-SS,
 • WNAA,
 • NRCC/NAE,
 • NAYYY,
 • 26NY,
 • PNIA,
 • KNW-90,
 • NYU,
 • NYI&BMC,
 • NAAI,
 • knawe,
 • NHAAO,
 • 3N1,
 • 5NI,
 • 9N7,
 • WJN,
 • BETA-NAH,
 • 18N,
 • IEA-NEA,
 • HNAH,
 • neo,
 • NEI,
 • 37N,
 • NEU-1,
 • WNO,
 • PNUE,
 • 87N,
 • NNAH,
 • 33N,
 • WWNA,
 • NOAA-FSL,
 • NY46,
 • NOUE,
 • NMSS-NWO,
 • NAU,
 • NYH,
 • 24N,
 • 7N6,
 • NIO-TIO2,
 • WJNN,
 • NWEA,
 • NUH,
 • NNWI,
 • 3NO,
 • NYU/IBM,
 • 42N,
 • NEO-STX,
 • KNO,
 • 6N8,
 • Noy,
 • HNN,
 • NAE,
 • 3GN,
 • NEYA,
 • NEWA,
 • NAH,
 • NEO-PI,
 • 1N7,
 • NYW,
 • 17N,
 • CEPA-PNO,
 • NIUW,
 • NIO,
 • NOYO,
 • NAEW-F,
 • NHWA,
 • NY11,
 • NY6,12,
 • WWJN,
 • NOE-DIFF,
 • WNAI,
 • NEI-VFQ,
 • NHE3,
 • NAUH,
 • NIO-Y2O3,
 • 5N7,
 • NHE,
 • NYU-POLY,
 • PN0,
 • 1N9,
 • NA872,
 • HHYN,
 • NHAO,
 • 2N1,
 • NUO,
 • NAIW,
 • OECD-NEA,
 • PN1,
 • PNHA,
 • NOU,
 • 3N4,
 • NYI,
 • WJNY,
 • RAMP-NOW,
 • GN2,
 • WNNW,
 • WNN,
 • 8N7,
 • NAAO,
 • Nea,
 • NO1,
 • NHYA,
 • HHNA,
 • NWA,
 • WNOA,
 • 11N,
 • NIWI,
 • NEUA,
 • HNEI,
 • PNEU,
 • KNW,
 • WNYO,
 • NWAY,
 • Nais,
 • NAUU,
 • NIEA,
 • NIA33297,
 • PNII,
 • WJN-1,
 • UI-NEW,
 • NIUA,
 • NY6,6,
 • 4N2,
 • N59,
 • now-now,
 • 03N,
 • GNIH,
 • WNWU,
 • NEO-FFI,
 • 22N,
 • NY4,
 • NEA-NM,
 • KNWI,
 • NHII,
 • Gnow,
 • Nayo,
 • NHWI,
 • NOEA,
 • NIAE,
 • 0N6,
 • NEWAY,
 • HE/NH3,
 • wnw,
 • nee,
 • NAWW,
 • PNAO,
 • 76N,
 • bran-new,
 • HNH,
 • WNE,
 • KNE,
 • JTF-GNO,
 • 15N,
 • NAA/CHO,
 • WNI,
 • 6N5,
 • NIH,
 • 13N,
 • HNU,
 • NWIH,
 • PNNI,
 • 20N,
 • HNY,
 • 26N,
 • HNO,
 • NY6,
 • 22NY,
 • NEOEA,
 • FITC-PNA,
 • NYY,
 • NAEA,
 • IC-NNI,
 • NWEO,
 • 3N9,
 • WNAO,
 • HNAW,
 • GNO,
 • WJNI,
 • NAO,
 • WWAN,
 • 40N,
 • NII-HIN,
 • NE1.

Plural form of KNEE is KNEES

13 words made out of letters KNEE

2 letters

3 letters

4 letters

Conjugate verb Knee

CONDITIONAL PERFECT

I would have kneed
you would have kneed
he/she/it would have kneed
we would have kneed
they would have kneed
I would have knee
you would have knee
he/she/it would have knee
we would have knee
they would have knee

CONDITIONAL PERFECT PROGRESSIVE

I would have been kneeing
you would have been kneeing
he/she/it would have been kneeing
we would have been kneeing
they would have been kneeing

CONDITIONAL PRESENT

I would knee
you would knee
he/she/it would knee
we would knee
they would knee

CONDITIONAL PRESENT PROGRESSIVE

I would be kneeing
you would be kneeing
he/she/it would be kneeing
we would be kneeing
they would be kneeing

FUTURE

I will knee
you will knee
he/she/it will knee
we will knee
they will knee

FUTURE CONTINUOUS

I will be kneeing
you will be kneeing
he/she/it will be kneeing
we will be kneeing
they will be kneeing

FUTURE PERFECT

I will have kneed
you will have kneed
he/she/it will have kneed
we will have kneed
they will have kneed

FUTURE PERFECT CONTINUOUS

I will have been kneeing
you will have been kneeing
he/she/it will have been kneeing
we will have been kneeing
they will have been kneeing

IMPERATIVE

you knee
we let´s knee

NONFINITE VERB FORMS

to knee

PAST CONTINUOUS

I was kneeing
you were kneeing
he/she/it was kneeing
we were kneeing
they were kneeing

PAST PARTICIPLE

kneed

PAST PERFECT

I had kneed
you had kneed
he/she/it had kneed
we had kneed
they had kneed

PAST PERFECT CONTINUOUS

I had been kneeing
you had been kneeing
he/she/it had been kneeing
we had been kneeing
they had been kneeing

PRESENT

I knee
you knee
he/she/it knees
we knee
they knee

PRESENT CONTINUOUS

I am kneeing
you are kneeing
he/she/it is kneeing
we are kneeing
they are kneeing

PRESENT PARTICIPLE

kneeing

PRESENT PERFECT

I have kneed
you have kneed
he/she/it has kneed
we have kneed
they have kneed

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

I have been kneeing
you have been kneeing
he/she/it has been kneeing
we have been kneeing
they have been kneeing

PRESENT SUBJUNCTIVE

he/she/it knee

SIMPLE PAST

I kneed
you kneed
he/she/it kneed
we kneed
they kneed

Infographic

Add the infographic to your website: