SpellChecker.net

How Do You Spell LOZENGE?

Correct spelling for the English word "lozenge" is [lˈə͡ʊzənd͡ʒ], [lˈə‍ʊzənd‍ʒ], [l_ˈəʊ_z_ə_n_dʒ] (IPA phonetic alphabet).

Common Misspellings for LOZENGE

Below is the list of 42 misspellings for the word "lozenge".

Similar spelling words for LOZENGE

Plural form of LOZENGE is LOZENGES

84 words made out of letters LOZENGE

3 letters

 • leg,
 • nog,
 • eeg,
 • zee,
 • ego,
 • ezo,
 • log,
 • nee,
 • eel,
 • one,
 • lez,
 • enl,
 • gel,
 • eon,
 • leo,
 • zen,
 • gen,
 • gee,
 • neo,
 • ene,
 • lee.

4 letters

 • gene,
 • zeno,
 • loen,
 • egoz,
 • noel,
 • enol,
 • ozen,
 • goze,
 • egen,
 • nele,
 • loge,
 • enez,
 • lezo,
 • zeeg,
 • enel,
 • ezel,
 • onge,
 • gelo,
 • glen,
 • long,
 • leez,
 • lone,
 • zone,
 • zene,
 • ngee,
 • gone,
 • ezoe,
 • lenz,
 • ozel,
 • zong,
 • nego,
 • leon,
 • glee,
 • lnge,
 • leoz,
 • zeng,
 • enlo,
 • gole,
 • gnel,
 • neel,
 • zelo,
 • golz,
 • ogle,
 • gonz.

5 letters

 • leong,
 • elgon,
 • legno,
 • gozen,
 • lenze,
 • lenge,
 • lozen,
 • golez,
 • zelen,
 • nogle,
 • ozgen,
 • legen,
 • goelz,
 • zenel,
 • enloe,
 • leone,
 • ngeze,
 • golen,
 • gleno.

Infographic

Share this Image
Add the infographic to your website:
X