SpellChecker.net

How Do You Spell METONIC CYCLE OR METONIC YEAR?

Correct spelling for the English word "metonic cycle or metonic year" is [mɛtˈɒnɪk sˈa͡ɪkə͡l ɔː mɛtˈɒnɪk jˈi͡ə], [mɛtˈɒnɪk sˈa‍ɪkə‍l ɔː mɛtˈɒnɪk jˈi‍ə], [m_ɛ_t_ˈɒ_n_ɪ_k s_ˈaɪ_k_əl__ ɔː m_ɛ_t_ˈɒ_n_ɪ_k j_ˈiə] (IPA phonetic alphabet).

X