How Do You Spell OBSERVE GOLDEN RULE?

Correct spelling for the English word "observe golden rule" is [ɒbzˈɜːv ɡˈə͡ʊldən ɹˈuːl], [ɒbzˈɜːv ɡˈə‍ʊldən ɹˈuːl], [ɒ_b_z_ˈɜː_v ɡ_ˈəʊ_l_d_ə_n ɹ_ˈuː_l] (IPA phonetic alphabet).

X