What are the antonyms for HAZARDOUS?

Synonyms for HAZARDOUS

X