SpellChecker.net

What are the antonyms for RAVISH?

Synonyms for RAVISH

X