SpellChecker.net

How Do You Spell RES ACT CIV ENG RELAT FIELDS KYOTO UNIV?

Correct spelling for the English word "RES ACT CIV ENG RELAT FIELDS KYOTO UNIV" is [ɹˈɛz ˈakt sˈɪv ˈɛŋ ɹɪlˈat fˈiːldz ka͡ɪˈə͡ʊtə͡ʊ jˈuːnɪv], [ɹˈɛz ˈakt sˈɪv ˈɛŋ ɹɪlˈat fˈiːldz ka‍ɪˈə‍ʊtə‍ʊ jˈuːnɪv], [ɹ_ˈɛ_z ˈa_k_t s_ˈɪ_v ˈɛ_ŋ ɹ_ɪ_l_ˈa_t f_ˈiː_l_d_z k_aɪ_ˈəʊ_t_əʊ j_ˈuː_n_ɪ_v] (IPA phonetic alphabet).

bio_ep_close
X