How Do You Spell RESISTANCE DURING WORLD WAR II?

Correct spelling for the English word "resistance during world war ii" is [ɹɪsˈɪstəns djˈʊ͡əɹɪŋ wˈɜːld wˈɔː ɹˌə͡ʊmən tˈuː], [ɹɪsˈɪstəns djˈʊ‍əɹɪŋ wˈɜːld wˈɔː ɹˌə‍ʊmən tˈuː], [ɹ_ɪ_s_ˈɪ_s_t_ə_n_s d_j_ˈʊə_ɹ_ɪ_ŋ w_ˈɜː_l_d w_ˈɔː ɹ_ˌəʊ_m_ə_n_ t_ˈuː] (IPA phonetic alphabet).

Common Misspellings for RESISTANCE DURING WORLD WAR II

Below is the list of 2 misspellings for the word "resistance during world war ii".

  • air resistnace
  • rewsistency