SpellChecker.net

How Do You Spell RESTORATION OF CHARLES II?

Correct spelling for the English word "restoration of charles ii" is [ɹˌɛstəɹˈe͡ɪʃən ɒv t͡ʃˈɑːlz ɹˌə͡ʊmən tˈuː], [ɹˌɛstəɹˈe‍ɪʃən ɒv t‍ʃˈɑːlz ɹˌə‍ʊmən tˈuː], [ɹ_ˌɛ_s_t_ə_ɹ_ˈeɪ_ʃ_ə_n ɒ_v tʃ_ˈɑː_l_z ɹ_ˌəʊ_m_ə_n_ t_ˈuː] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents

X