How Do You Spell REVISED NEO PERSONALITY INVENTORY?

Correct spelling for the English word "revised neo personality inventory" is [ɹɪvˈa͡ɪzd nˈiːə͡ʊ pˌɜːsənˈalɪti ˈɪnvəntɹˌi], [ɹɪvˈa‍ɪzd nˈiːə‍ʊ pˌɜːsənˈalɪti ˈɪnvəntɹˌi], [ɹ_ɪ_v_ˈaɪ_z_d n_ˈiː__əʊ p_ˌɜː_s_ə_n_ˈa_l_ɪ_t_i_ ˈɪ_n_v_ə_n_t_ɹ_ˌi] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents

X