How Do You Spell RIFT VALLEY FEVER VIRUS?

Correct spelling for the English word "Rift Valley fever virus" is [ɹˈɪft vˈalɪ fˈiːvə vˈa͡ɪɹəs], [ɹˈɪft vˈalɪ fˈiːvə vˈa‍ɪɹəs], [ɹ_ˈɪ_f_t v_ˈa_l_ɪ f_ˈiː_v_ə v_ˈaɪ_ɹ_ə_s] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents

X