How Do You Spell ROBE DE CHAMBRE?

Correct spelling for the English word "robe de chambre" is [ɹˈə͡ʊb də t͡ʃˈe͡ɪmbə], [ɹˈə‍ʊb də t‍ʃˈe‍ɪmbə], [ɹ_ˈəʊ_b d_ə tʃ_ˈeɪ_m_b_ə] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents