How Do You Spell SANGRE DE DRAGO?

Correct spelling for the English word "Sangre de Drago" is [sˈaŋɡə də dɹˈe͡ɪɡə͡ʊ], [sˈaŋɡə də dɹˈe‍ɪɡə‍ʊ], [s_ˈa_ŋ_ɡ_ə d_ə d_ɹ_ˈeɪ_ɡ_əʊ] (IPA phonetic alphabet).

Infographic

Share this Image
Add the infographic to your website:
X