How Do You Spell SINOATRIAL OR SINOAURICULAR NODE?

Correct spelling for the English word "sinoatrial or sinoauricular node" is [sɪnˈə͡ʊtɹɪəl ɔː sˌɪnə͡ʊjuːɹˈɪkjʊlə nˈə͡ʊd], [sɪnˈə‍ʊtɹɪəl ɔː sˌɪnə‍ʊjuːɹˈɪkjʊlə nˈə‍ʊd], [s_ɪ_n_ˈəʊ_t_ɹ_ɪ__ə_l ɔː s_ˌɪ_n_əʊ_j_uː_ɹ_ˈɪ_k_j_ʊ_l_ə n_ˈəʊ_d] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents

X