How Do You Spell SLIPPING IN TO COMA?

Correct spelling for the English word "slipping in to coma" is [slˈɪpɪŋ ɪn tə kˈə͡ʊmə], [slˈɪpɪŋ ɪn tə kˈə‍ʊmə], [s_l_ˈɪ_p_ɪ_ŋ ɪ_n t_ə k_ˈəʊ_m_ə] (IPA phonetic alphabet).

X