SpellChecker.net

How Do You Spell TERRITORY SOUTH OF THE MASON-DIXON LINE?

Correct spelling for the English word "territory south of the Mason-Dixon line" is [tˈɛɹɪtəɹˌi sˈa͡ʊθ ɒvðə mˈe͡ɪsəndˈɪksən lˈa͡ɪn], [tˈɛɹɪtəɹˌi sˈa‍ʊθ ɒvðə mˈe‍ɪsəndˈɪksən lˈa‍ɪn], [t_ˈɛ_ɹ_ɪ_t_ə_ɹ_ˌi s_ˈaʊ_θ ɒ_v_ð_ə m_ˈeɪ_s_ə_n_d_ˈɪ_k_s_ə_n l_ˈaɪ_n]] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents

X