How Do You Spell THIRD PARTY NONVIOLENT INTERVENTION?

Correct spelling for the English word "third party nonviolent intervention" is [θˈɜːd pˈɑːti nˌɒnvˈa͡ɪ͡ələnt ˌɪntəvˈɛnʃən], [θˈɜːd pˈɑːti nˌɒnvˈa‍ɪ‍ələnt ˌɪntəvˈɛnʃən], [θ_ˈɜː_d p_ˈɑː_t_i n_ˌɒ_n_v_ˈaɪə_l_ə_n_t ˌɪ_n_t_ə_v_ˈɛ_n_ʃ_ə_n] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents

X