SpellChecker.net

How Do You Spell TURING?

Correct spelling for the English word "turing" is [tjˈʊ͡əɹɪŋ], [tjˈʊ‍əɹɪŋ], [t_j_ˈʊə_ɹ_ɪ_ŋ] (IPA phonetic alphabet).

Common Misspellings for TURING

Below is the list of 369 misspellings for the word "turing".

Similar spelling words for TURING

64 words made out of letters TURING

3 letters

 • nut,
 • gut,
 • gui,
 • gun,
 • run,
 • rut,
 • nig,
 • nit,
 • gur,
 • tri,
 • uni,
 • ngu,
 • tun,
 • rug,
 • urn,
 • tiu,
 • gnu,
 • tug,
 • tin,
 • gin,
 • rig,
 • rit.

4 letters

 • trug,
 • utri,
 • ting,
 • rugi,
 • unit,
 • unti,
 • nrti,
 • irun,
 • rung,
 • ruin,
 • tung,
 • grut,
 • turn,
 • tuin,
 • guti,
 • gunt,
 • runt,
 • grit,
 • ring,
 • tuni,
 • trgu,
 • trig,
 • girt,
 • grin,
 • ugni,
 • nuit,
 • nuri,
 • grui.

5 letters

 • turin,
 • gurin,
 • grunt,
 • tngri,
 • ruing,
 • ringu,
 • nutri,
 • trung,
 • tring,
 • irgun,
 • uring,
 • unrig,
 • gutin.

6 letters

 • truing.

Infographic

Share this Image
Add the infographic to your website:
X