SpellChecker.net

How Do You Spell ZHU?

Correct spelling for the English word "Zhu" is [ʒ_ˈuː], [ʒˈuː], [ʒˈuː]] (IPA phonetic alphabet).

Click here to check the spelling and grammar

Anagrams of ZHU

2 letters

Common Misspellings for ZHU

Below is the list of 33 misspellings for the word "zhu".

 • zhju
 • zh u
 • Zh5
 • zgu
 • znhu
 • zh7
 • z hu
 • zhu7
 • zbhu
 • zhuh
 • Zhw
 • zhyu
 • Zht
 • zhh
 • xzhu
 • zghu
 • zhj
 • zhi
 • zzhu
 • zhuu
 • Zhq
 • zjhu
 • zxhu
 • zhbu
 • zh7u
 • zhuj
 • zhui
 • zhuy
 • zhu8
 • zh8
 • zhhu
 • zh8u
 • zyhu

Similar spelling words for ZHU

Usage Examples for ZHU

 1. 13. Ha'- ba- zhu- dse Red corn Osage. - "Indian Games and Dances with Native Songs" by Alice C. Fletcher
 2. 8. He'- ba- zhu Little horns Ponca. - "Indian Games and Dances with Native Songs" by Alice C. Fletcher
X