How Do You Spell GOTHA G.IV?

Correct spelling for the English word "gotha g.iv" is [ɡˈɒθə d͡ʒˈiː dˈɒt ɹˌə͡ʊmən fˈɔː], [ɡˈɒθə d‍ʒˈiː dˈɒt ɹˌə‍ʊmən fˈɔː], [ɡ_ˈɒ_θ_ə dʒ_ˈiː d_ˈɒ_t ɹ_ˌəʊ_m_ə_n_ f_ˈɔː] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents

X