How Do You Spell LEU TRANSFER RNA?

Correct spelling for the English word "Leu Transfer RNA" is [lˈuː tɹˈansfɜːɹ ˌɑːɹˌɛnˈe͡ɪ], [lˈuː tɹˈansfɜːɹ ˌɑːɹˌɛnˈe‍ɪ], [l_ˈuː t_ɹ_ˈa_n_s_f_ɜː_ɹ ˌɑː_ɹ_ˌɛ_n_ˈeɪ] (IPA phonetic alphabet).

X